Bedrijfslogo Elektroklus Verhagen
bedrijfsbus Elektroklus Verhagen

Privacyverklaring Elektroklus Verhagen

Elektroklus Verhagen is een elektrotechnisch installatiebedrijf.

Contactgegevens
Eigenaar bedrijf: Tiny Verhagen
Bedrijfsnaam: Elektroklus Verhagen
Kvk nr: 69691118
Adres: Oranje Nassaulaan 93, 5491 HD Sint-Oedenrode
Telefoon: 06-41199055 

Duidelijkheid over uw privacy

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens
1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
Gegevens met betrekking tot de instellingen van uw netwerk zoals; IP-adressen, domeinnamen, subnet gegevens, DHCP gegevens en inloggegevens van diverse apparatuur.

2. Doelen van de verwerking van gegevens
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:

 • Vervaardigen van offertes, voorstellen en facturen.
 • Het geven van reacties op uw vragen.
 • Het opmaken van een netwerkconfiguratieformulier wat u na elke installatie ontvangt.
 • Het verlenen van service op afstand.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
 • Het geven van noodzakelijke netwerk informatie, zoals inloggegevens en een configuratie overzicht na oplevering installatie.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
 • Beperking van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek.

6. Beveiliging van uw gegevens
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen. Dat mogen wij slechts doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid zouden kunnen verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Klachtrecht
8.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.

8.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij zouden het echter op prijs stellen indien u ten allen tijde eerst met ons contact opneemt.

9. Wijzigingen van de Privacy Statement
9.1. Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 01 juni 2018.