Bedrijfslogo Elektroklus Verhagen
bedrijfsbus Elektroklus Verhagen

Algemene voorwaarden

A. Algemeen
1. Onder partijen wordt verstaan Elektro-klus Verhagen (hierna te noemen Opdrachtnemer) en (potentiële) cliënt (hierna te noemen Opdrachtgever).
2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle door Opdrachtnemer te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en dienstverlening met cliënten (Opdrachtgever). Onder dienstverlening wordt onder andere verstaan: alle huidige en toekomstige dienstverlening dan wel verkoop of doorverkoop van goederen. Onze leveringsvoorwaarden zijn geldig voor zover de door Opdrachtnemer van toepassing verklaarde branchevoorwaarden geen gelding hebben. Afwijking van hetgeen is overeengekomen is slechts mogelijk indien Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
3. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten kunnen door Opdrachtgever niet zonder onze schriftelijke toestemming worden overgedragen aan derden. Opdrachtnemer heeft het recht deze leveringsvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Omtrent deze wijziging(en) zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
4. Tenzij anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend en onverbindend.
5. Eventuele algemene voorwaarden van onze Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

B. Garanties
Tekortkomingen of ontevredenheden moeten gemeld zijn binnen drie dagen na de gedane werkzaamheden.
1. Indien geleverde materialen, apparatuur of andere producten c.q. dienstverlening door Opdrachtnemer van een toeleverancier zijn betrokken zijn de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing en slechts indien deze geen toepassing hebben zullen de garantiebepalingen zoals hieronder gelden
2. Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niets anders dan hetgeen specifiek en schriftelijk in het ontwerp (of wanneer deze niet is gemaakt de offerte) is vermeld.
3. Onze garantieverplichting komt te vervallen indien Opdrachtgever, dan wel een derde, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen aanbrengt ter zake hetgeen door Opdrachtnemer werd opgeleverd. Ook heeft Opdrachtnemer het recht onze eventuele verplichtingen ter zake op te schorten totdat Opdrachtnemer voor de desbetreffende werkzaamheid/leverantie volledig werden betaald.

C. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op basis van toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van het overeen gekomene, dan wel aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op basis van enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade – dit in de engste zin van het woord – en in ieder geval voor maximaal het onderhavige factuurbedrag exclusief BTW.
De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele reeds gecrediteerde bedragen door Opdrachtnemer en zowel voor het geval dat de schade door onze aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, als daarbuiten.
2. Opdrachtnemer zal slechts aansprakelijk zijn op grond van toerekenbare tekortkoming, nadat Opdrachtnemer ter zake onverwijld door Opdrachtgever, in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld.
3. Door Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst.
4. Genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze directie en/of leidinggevenden.
5. Indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig¬ surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nooit tot betaling van enige schadevergoeding verplicht. Indien Opdrachtnemer enige schadevergoeding uitkeert, mag zij dit verrekenen met openstaande facturen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft dit recht ook indien deze mogelijkheid, bij mogelijk van toepassing zijnde branchevoorwaarden, is uitgesloten.

D. Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, of ter beschikking gestelde software, programma’s van eisen, tekeningen, ontwerpen of anderszins, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, liggen uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgevers gebruiksrecht is niet overdraagbaar en/of ter beschikking worden gesteld aan derden op enige wijze tenzij Opdrachtnemer hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.
2. Opdrachtgever dient hetgeen aan haar ter beschikking is gesteld uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor hetgeen aan haar ter beschikking is gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanpassingen of wijzigingen te verrichten ten aanzien van hetgeen krachtens de overeenkomst is ontwikkeld en/of ter beschikking is gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – te verwijderen of te wijzigen of anderszins te bewerken.

E. Duurovereenkomsten (abonnementen)
1. Duurovereenkomsten worden aangegaan en verlengd met een periode van 1 jaar. Kalenderjaren aangevuld met de periode vanaf (gewijzigde) opdracht(datum) of ingangsdatum tot aan het einde van het lopende kalenderjaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Verlengingen van duurovereenkomsten vinden stilzwijgend plaats met eenzelfde periode als initieel is overeengekomen.
3. Periodiek worden de tarieven van de duurovereenkomsten aangepast indien loon- en kostprijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
4. Duurovereenkomsten kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd en wel tot 3 maanden voor expiratiedatum. Opzegging als gevolg van periodieke wijzigingen in het tarief van de duurovereenkomst, zoals bedoeld bij punt 3 van dit artikel, is uitgesloten.

F. Oplevering , aflevering, installatie en acceptatie
1. Opdrachtnemer zal het geleverde aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren, opleveren en installeren.
2. Het geleverde zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. bij de aflevering of,
b. bij de voltooiing van een schriftelijk oplevering indien tussen partijen een dergelijke schriftelijk
oplevering is overeengekomen.
c. indien Opdrachtgever vóór het moment van acceptatie enig feitelijk (substantieel) gebruik van het (op)geleverde heeft maakt, wordt het (op)geleverde als volledig geaccepteerd beschouwd vanaf de aanvang van dat gebruik.
Acceptatie geleverde mag niet worden onthouden op andere gronden dan hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen en verder niet wegens het bestaan van kleine omissies of fouten die (op) levering redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de eventuele verplichting van Opdrachtnemer om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling te herstellen.

G. Betaling en facturatie
1. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend. Het geleverde/ gemonteerde materiaal is van Elektro-Klus Verhagen tot dat de factuur voldaan is.
2. Opdrachtgever voldoet elke factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding of korting en met uitsluiting van het recht tot verrekening.
3. Alle kosten ontstaan door of verband houdende met (buiten)gerechtelijke incasso van vorderingen op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te incasseren (bruto) bedrag. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de 15% van het te incasseren (bruto) bedrag, dan zullen deze hogere (buiten)gerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
4. Facturatie vindt plaats conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen waarbij duurovereenkomsten als bedoeld in artikel E jaarlijks vooraf worden gefactureerd .

H. Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
1. De plaats waar Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer moet voldoen is de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.